Szkoła Podstawowa nr 81

bardzo serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych

od klasy II do VIII

do udziału w XIV Wojewódzkim Konkursie Poetyckim

pt. „Ocalić od zapomnienia”.

Regulamin i oświadczenie do pobrania.

 

Regulamin dołączam poniżej.

 

REGULAMIN XIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO

PT. „ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA ”.

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku - dyrektor Mariola Cyranek

 

CELE KONKURSU:

- promocja szkoły,

- umożliwienie harmonijnego rozwoju wysokich sfer aktywności,

- rozwijanie twórczej inwencji,

- umiejętność przekładu intersemiotycznego wiersza,

- doskonalenie umiejętności pisania tekstów poetyckich,

- ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych uczniów,

- rozwijanie wyobraźni, umiejętność posługiwania się różnymi środkami artystycznymi.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II- VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego.

2. Należy nadesłać dwa teksty poetyckie jednego autora. Wiersze mogą być białe lub rymowane. Szkołę może reprezentować dowolna ilość uczniów.

3. Prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego (czcionka -Times New Roman, 12) format A4 oraz w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (płyty muszą być podpisane).

4. Nadesłane prace muszą być samodzielnie napisane i nie mogą być wcześniej publikowane.

5. Utwory poetyckie obowiązkowo mają mieć załączoną na osobnej kartce A-4 samodzielną pracę plastyczną w dowolnej technice.

6. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać następujące informacje:

imię, nazwisko autora, klasę, pełną nazwę placówki (adres i telefon, pieczątka szkoły), nazwisko nauczyciela- opiekuna (prosimy o czytelne podanie danych).

7. Termin nadsyłania prac upływa 8 lutego 2019 r. Liczy się data stempla pocztowego.

8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu.

9. Uczniowie, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie swoich utworów oraz wizerunku przez Szkołę Podstawową nr 81 w Gdańsku oraz przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie określonym w regulaminie.

10. Każda szkoła do dostarczonych prac załącza również listę zbiorczą wg poniższego wzoru:

 

Nazwa szkoły:

 

Adres:

 

Nr tel. szkoły:

 

Imię i nazwisko opiekuna:

 

Nr tel. i adres mailowy opiekuna:

 

 

LP

Imię i nazwisko ucznia

 

klasa

 

4. TEMATYKA PRAC:

Tematyka utworów poetyckich może być różnorodna i powinna dotyczyć wspomnień i wydarzeń z przeszłości.

5. KRYTERIA OCENY:

- sposób ujęcia tematu;

- oryginalność pomysłu;

- poprawność formy, stylistyki, ortografii;

- estetyka pracy plastycznej.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Laureaci konkursu poinformowani zostaną o wynikach do dnia 10 kwietnia 2019 roku. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Rozdanie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku.

O terminie uroczystości powiadomimy nagrodzonych i wyróżnionych.

7. PRACE NALŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES

Szkoła Podstawowa nr 81

ul. Profesora Michała Siedleckiego 14

80- 299 Gdańsk tel.58/552 70 31; fax 58/552 74 77 lub prosić Bożenę Ślusarczyk

www.sp81.pl lub E-mail: vera.s7@wp.pl; sp81.gdansk@neostrada.pl z dopiskiem:

BIBLIOTEKA XIV WOJEWÓDZKI KONKURS POETYCKI „Ocalić od zapomnienia”

8. KOORDYNATORZY KONKURSU

Bożena Ślusarczyk

Jolanta Weiss

Gabriela Ślubowska

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w konkursie, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody oraz tomik poezji z nagrodzonymi pracami.

Wszystkim życzymy owocnej pracy.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 81 w Gdańsku  Wojewódzkim Konkursie  Poetyckim pt.

„Ocalić od zapomnienia”.

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego

 

 dziecka............................................................................................  …............... 

                                             imię i nazwisko)                                                                                                klasa

w Wojewódzkim  Konkursie Poetyckim pt. „Ocalić od zapomnienia”.

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku

mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia,

nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji

Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych

 (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej

przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych

związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie

internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.

Bożena Ślusarczyk