Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 81 im. Prof. M. Siedleckiego w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Cwalińska: sekretariat@sp81.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 552 70 31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności architektonicznej.

Budynek szkoły ul. Siedleckiego 14, 80-299 Gdańsk

Dojazd

Do szkoły przy ul. Siedleckiego 14 można dojechać linią autobusową numer 269 – przystanek Siedleckiego lub liniami autobusowymi 169, 171, 210 - przystanek Nowa. Odległość od przystanku autobusowego Siedleckiego wynosi około 150 metrów, zaś od przystanku Nowa około 450 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl .

Wokół szkoły znajduje się strefa bezpłatnego parkowania.  

Opis ogólny budynku

Przed wejściem do budynku zjaduje się parking wewnętrzny szkoły.

Dla uczniów i rodziców udostępnione są cztery wejścia do budynku: wejście główne, bezpośrednio na hol główny, dwa wejścia do sztni na poziomie -1 z przejściem na parter, jedno wejście bezpośrednio na poziom 1 dla rodziców i uczniów oddziału przedszkolnego. Wejście gówne do budynku bez przeszkód, z podjazdem dla niepełnosprawnych. W budynku znajdują się dwie windy. Na terenie szkoły znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w automatycznie otwierane drzwi.

Na parterze przy głównym wejściu znajduje się stanowisko ochrony.

Na parterze znajduje się sekretariat szkoły oraz gabinet Dyrektora Szkoły.

Budynek szkoły połączony jest z budynkiem Pływalni Miejskiej z możliwością przejścia bezpośrednio do pływalni dla uczniów oraz wejściem zewnętrznym dla innych interesantów.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia