VI SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

„Kolęda ilustrowana – ilustracja wybranej kolędy”

dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku im. Prof. Michała Siedleckiego, ul. Siedleckiego 14, 80-299 Gdańsk.

Koordynator: Agnieszka Cielebańska, Ewa Małypan, Aleksandra Waruszewska, Marietta Federowicz , Lidia Korablin, Katarzyna Nuszkiewicz, Joanna Symańska, Agata Pruska, Aneta Perończyk.

Cele konkursu:

 - stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań,

- zachęcania do podejmowania działań integracyjnych,

 - rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 - rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej,

 - kultywowanie tradycji świątecznych.

Regulamin konkursu:

1.Uczestnikami konkursu są uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do klas integracyjnych  w szkole podstawowej numer 81 im. Michała Siedleckiego.

2.Uczestnik może wykonać indywidualnie 1 pracę.

Technika prac: Pracę można wykonać dowolną techniką, może być przestrzenna lub płaska. Format A4 lub A3

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o przesyłanie fotografii lub skanów prac na wskazany adres e-mail szkolny: konkursy.sp81.spe@gmail.com .

  1. Konkurs obejmuje II kategorie uczestników:

 I grupa: uczniowie klas 0-III;  II grupa: uczniowie klas IV-VIII

  1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów. Nadesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych w Internecie (zamieszczenie listy laureatów na stronie internetowej SP 81 w Gdańsku).
  2. Konkurs trwa od 17.11.2020 do 16.12.2020. Termin składania prac upływa 16.12.2020r. Decyduje data stempla pocztowego lub data otrzymania e-mail. Laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailem o zajętych miejscach i sposobie przekazania nagród.
  3. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej www.sp81.pl do dnia 22.12.2020r.
  4. Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy. Prace będzie oceniać niezależne jury.
  5. Prace można przesyłać do 16.12.20 w formie fotografii lub skanu pracy na adres mejlowy koordynatorów konkursu konkursy.sp81.spe@gmail.com
pliki do pobrania