ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku - dyrektor Mariola Cyranek

CELE KONKURSU:
- promocja szkoły,
- umożliwienie harmonijnego rozwoju wysokich sfer aktywności,

- promocja zdrowego stylu życia,
- rozwijanie twórczej inwencji,

- umiejętność przekładu intersemiotycznego wiersza,

- doskonalenie umiejętności pisania tekstów poetyckich,

- ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych uczniów,

- rozwijanie wyobraźni, umiejętność posługiwania się różnymi środkami artystycznymi.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II- VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego.
2. Należy nadesłać dwa teksty poetyckie jednego autora. Wiersze mogą być białe lub rymowane. Szkołę może reprezentować dowolna ilość uczniów.
3. Prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego (czcionka -Times New Roman, 12) format A4 oraz w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (płyty muszą być podpisane).

  1. Nadesłane prace muszą być samodzielnie napisane i nie mogą być wcześniej publikowane.
    5. Utwory poetyckie obowiązkowo mają mieć załączoną na osobnej kartce A-4 samodzielną pracę plastyczną w dowolnej technice.
    6. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać następujące informacje: 

imię, nazwisko autora, klasę, pełną nazwę placówki (adres i telefon, pieczątka szkoły), nazwisko nauczyciela- opiekuna (prosimy o czytelne podanie danych).

  1. Termin nadsyłania prac upływa 15. 02. 2020 r. Liczy się data stempla pocztowego.
  2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu.
  3. Uczniowie, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie swoich utworów oraz wizerunku przez Szkołę Podstawową nr 81 w Gdańsku oraz przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie określonym w regulaminie.
  4. Każda szkoła do dostarczonych prac załącza również listę zbiorczą wg poniższego wzoru:

Nazwa szkoły:


Adres:


Nr tel. szkoły:


Imię i nazwisko opiekuna:


Nr tel. i adres mailowy opiekuna:

LP

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Tytuły wierszy

TEMATYKA PRAC:

Tematyka utworów poetyckich może być różnorodna i powinna dotyczyć wspomnień i wydarzeń z przeszłości.

KRYTERIA OCENY:
- sposób ujęcia tematu;
- oryginalność pomysłu;
- poprawność formy, stylistyki, ortografii;
- estetyka pracy plastycznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Laureaci konkursu poinformowani zostaną o wynikach do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Rozdanie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku.

O terminie uroczystości powiadomimy nagrodzonych i wyróżnionych.

PRACE NALŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES
Szkoła Podstawowa nr 81
ul. Profesora Michała Siedleckiego 14
80- 299 Gdańsk tel.58/552 70 31; fax 58/552 74 77 lub prosić Bożenę Ślusarczyk
www.sp81.pl lub E-mail: vera.s7@wp.pl; sp81.gdansk@neostrada.pl z dopiskiem:


BIBLIOTEKA XV WOJEWÓDZKI KONKURS POETYCKI  „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

KOORDYNATORZY KONKURSU
Bożena Ślusarczyk
Jolanta Weiss   

 Aleksandra Stola                                                                                                                                                

Gabriela Ślubowska

Patrycja Turska

Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w konkursie, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody oraz tomik poezji z nagrodzonymi pracami.

Wszystkim życzymy owocnej pracy.